Skupščina

Skupščina je najvišji organ GZ. Sestavljajo jo delegati, ki jih za mandatno obdobje izvolijo PGD in PIGD. Vsako PGD oziroma PIGD ima v Skupščini GZ dva delegata.

Zasedanje Skupščine vodi delovno predsedstvo. Sestavljajo ga predsednik in dva delegata, ki jih za vsako zasedanje na predlog Predsednika GZ izvoli Skupščina izmed delegatov, prisotnih na zasedanju.

Predsednik, poveljnik, člani Upravnega odbora, Poveljstva in Nadzornega odbora lahko sodelujejo na zasedanju Skupščine z razpravami in predlogi, vendar nimajo glasovalne pravice.

Skupščina se sestane na rednem ali izrednem zasedanju. Redno zasedanje Skupščine skliče Upravni odbor GZ najmanj enkrat na leto, najkasneje v 90 dneh po izteku koledarskega leta. Izredno zasedanje Skupščine skliče Upravni odbor na lastno pobudo ali najkasneje v 30 dneh po prejemu pobude članov, ki predstavljajo najmanj eno tretjino članov GZ, na zahtevo Nadzornega odbora ali na zahtevo GZS. Če Upravni odbor ne skliče izrednega zasedanja Skupščine v predpisanem roku, ga skliče predlagatelj, ki mora predložiti tudi dnevni red z ustreznim gradivom. Izredno zasedanje Skupščine sklepa le o zadevi, za katero je sklicana.