Vodstvo

Organigram vodstva GZ Mislinjske doline

Skupščina je najvišji organ GZ. Sestavljajo jo delegati, ki jih za mandatno obdobje izvolijo PGD in PIGD. Vsako PGD oziroma PIGD ima v Skupščini GZ dva delegata.

Zasedanje Skupščine vodi delovno predsedstvo. Sestavljajo ga predsednik in dva delegata, ki jih za vsako zasedanje na predlog Predsednika GZ izvoli Skupščina izmed delegatov, prisotnih na zasedanju.

Predsednik, poveljnik, člani Upravnega odbora, Poveljstva in Nadzornega odbora lahko sodelujejo na zasedanju Skupščine z razpravami in predlogi, vendar nimajo glasovalne pravice.

Skupščina se sestane na rednem ali izrednem zasedanju. Redno zasedanje Skupščine skliče Upravni odbor GZ najmanj enkrat na leto, najkasneje v 90 dneh po izteku koledarskega leta. Izredno zasedanje Skupščine skliče Upravni odbor na lastno pobudo ali najkasneje v 30 dneh po prejemu pobude članov, ki predstavljajo najmanj eno tretjino članov GZ, na zahtevo Nadzornega odbora ali na zahtevo GZS. Če Upravni odbor ne skliče izrednega zasedanja Skupščine v predpisanem roku, ga skliče predlagatelj, ki mora predložiti tudi dnevni red z ustreznim gradivom. Izredno zasedanje Skupščine sklepa le o zadevi, za katero je sklicana.

Upravni odbor je operativno-izvršilni organ GZ, ki vodi delo GZ med dvema zasedanjema skupščine. Za svoje delo je odgovoren Skupščini.   Delo upravnega odbora vodi in sklicuje predsednik. V njegovi odsotnosti ga nadomešča namestnik predsednika.

Jože Kašnik
Jože Kašnik

Predsednik

Branko Smrtnik
Branko Smrtnik

Namestnik Predsednika

Ivan Kac
Ivan Kac

Podpredsednik

Zdravko Sešel
Zdravko Sešel

Poveljnik

Silva Golob
Silva Golob

Predsednica komisije za članice

Ana Anželak
Ana Anželak

Predsednica komisije za veterane

Igor Smolnikar
Igor Smolnikar

Predsednik komisije za mladino

Aleš Rakovnik
Aleš Rakovnik

Član UO

PGD Dolič Šentflorjan

Miha Borovnik
Miha Borovnik

Član UO

PGD Mislinja

Jaka Pušnik
Jaka Pušnik

Član UO

PGD Dovže

Dimitrij Klemenc
Dimitrij Klemenc

Član UO

PGD Turiška vas

Ivan Žužel
Ivan Žužel

Član UO

PGD Golavabuka

Albert Gradišnik
Albert Gradišnik

Član UO

PGD Šmartno

Jože Pečolar
Jože Pečolar

Član UO

PGD Legen

Janez Kavnik
Janez Kavnik

Član UO

PGD Pameče Troblje

Peter Pungartnik
Peter Pungartnik

Član UO

PGD Sele Vrhe

Tomo Navodnik
Tomo Navodnik

Član UO

PGD Raduše

Grega Kačič
Grega Kačič

Član UO

PGD Podgorje

Bojan Sekuti
Bojan Sekuti

Član UO

PIGD Adient