Vodstvo

Organigram vodstva GZ Mislinjske doline

Skupščina je najvišji organ GZ. Sestavljajo jo delegati, ki jih za mandatno obdobje izvolijo PGD in PIGD. Vsako PGD oziroma PIGD ima v Skupščini GZ dva delegata.

Zasedanje Skupščine vodi delovno predsedstvo. Sestavljajo ga predsednik in dva delegata, ki jih za vsako zasedanje na predlog Predsednika GZ izvoli Skupščina izmed delegatov, prisotnih na zasedanju.

Predsednik, poveljnik, člani Upravnega odbora, Poveljstva in Nadzornega odbora lahko sodelujejo na zasedanju Skupščine z razpravami in predlogi, vendar nimajo glasovalne pravice.

Skupščina se sestane na rednem ali izrednem zasedanju. Redno zasedanje Skupščine skliče Upravni odbor GZ najmanj enkrat na leto, najkasneje v 90 dneh po izteku koledarskega leta. Izredno zasedanje Skupščine skliče Upravni odbor na lastno pobudo ali najkasneje v 30 dneh po prejemu pobude članov, ki predstavljajo najmanj eno tretjino članov GZ, na zahtevo Nadzornega odbora ali na zahtevo GZS. Če Upravni odbor ne skliče izrednega zasedanja Skupščine v predpisanem roku, ga skliče predlagatelj, ki mora predložiti tudi dnevni red z ustreznim gradivom. Izredno zasedanje Skupščine sklepa le o zadevi, za katero je sklicana.

Upravni odbor je operativno-izvršilni organ GZ, ki vodi delo GZ med dvema zasedanjema skupščine. Za svoje delo je odgovoren Skupščini.   Delo upravnega odbora vodi in sklicuje predsednik. V njegovi odsotnosti ga nadomešča namestnik predsednika.

Jože Kašnik
Jože Kašnik

Predsednik

Rok Lubej
Rok Lubej

Poveljnik GZMD

Valerija Bricman
Valerija Bricman

Tajnica

Albert Gradišnik
Albert Gradišnik

Namestnik predsednika

Peter Pungartnik
Peter Pungartnik

Podpredsednik

Igor Smolnikar
Igor Smolnikar

Predsednik komisije za mladino

Marjeta Novinšek
Marjeta Novinšek

Predsednica komisije za članice

Branko Smrtnik
Branko Smrtnik

Predsednik komisije za veterane

Boris Kuzman
Boris Kuzman

Predsednik PGD Dolič – Šentflorjan

Miha Borovnik
Miha Borovnik

Predsednik PGD Mislinja

Jaka Pušnik
Jaka Pušnik

Predsednik PGD Dovže

Dimitrij Klemenc
Dimitrij Klemenc

Predsednik PGD Turiška vas

Ivan Žužel
Ivan Žužel

Predsednik PGD Golavabuka

Robert Peretin
Robert Peretin

Predsednik PGD Legen

Janez Kavnik
Janez Kavnik

Predsednik PGD Pameče – Troblje

Sašo Matves
Sašo Matves

Predsednik PGD Slovenj Gradec

Blaž Lakovšek
Blaž Lakovšek

Predsednik PGD Stari trg

Tomo Navodnik
Tomo Navodnik

Predsednik PGD Raduše

Gregor Kačič
Gregor Kačič

Predsednik PGD Podgorje

Poveljstvo je strokovno-operativni organ, ki pomaga poveljniku pri vodenju in opravljanju strokovno-operativnih nalog. Delo poveljstva vodi poveljnik. Poveljstvo sklepa veljavno, če je prisotnih več kot polovico članov, odloča pa z večino glasov vseh prisotnih članov. Za svoje delo odgovarjajo skupščini. Poveljstvo sestavljajo poveljnik, namestnik poveljnika, občinski poveljniki, pomočniki poveljnika ter poveljniki PGD in PIGD.

Rok Lubej
Rok Lubej

Poveljnik

Vlado Ambrož
Vlado Ambrož

Namestnik poveljnika

Blaž Kamnik
Blaž Kamnik

Podpoveljnik
Poveljnik PGD Pameče – Troblje

Stanislav Sešel
Stanislav Sešel

Podpoveljnik
Poveljnik PGD Mislinja

Iztok Županek
Iztok Županek

Pomočnik poveljnika za tehniko
Poveljnik PGD Stari trg

Uroš Sušec
Uroš Sušec

Pomočnik poveljnika za tekmovanja

Tomaž Rakovnik
Tomaž Rakovnik

Pomočnik poveljnika za strokovno usposabljanje

Primož Kotnik
Primož Kotnik

Pomočnik poveljnika za zvze

Zvonko Urbancl
Zvonko Urbancl

Pomočnik poveljnika za IDA
Poveljnik PGD Dovže

Primož Borovnik
Primož Borovnik

Pomočnik poveljnika za prvo pomoč

Gregor Borovnik
Gregor Borovnik

Pomočnik poveljnika za ukrepe pri nevarnih snoveh
Poveljnik PGD Slovenj Gradec

Andrej Pečnik
Andrej Pečnik

Poveljnik GPO Slovenj Gradec

Aleš Rakovnik
Aleš Rakovnik

Poveljnik GPO Mislinja

Matjaž Kresnik
Matjaž Kresnik

Poveljnik PGD Legen

Boštjan Aber
Boštjan Aber

Poveljnik PGD Šmartno

Matjaž Popič
Matjaž Popič

Poveljnik PGD Raduše

Peter Dren
Peter Dren

Poveljnik PGD Podgorje

Robi Čuješ
Robi Čuješ

Poveljnik PGD Sele – Vrhe

Štefan Lavre
Štefan Lavre

Poveljnik PGD Turiška vas

Matej Sešel
Matej Sešel

Poveljnik PGD Dolič – Šentflorjan

Marko Šotl
Marko Šotl

Poveljnik PGD Golavabuka

Nadzorni odbor spremlja in nadzira finančno materialno poslovanje GZ in izvajanje sklepov skupščine ter nadzira zakonitosti poslovanja GZ. Nadzorni odbor ima tri člane, od katerih je eden predsednik. Predsednik nadzornega odbora sklicuje seje, predlaga dnevni red in jih vodi. Nadzorni odbor sklepa veljavno v senatu treh članov. Odločitev je sprejeta, če zanjo glasuje večina članov senata.

Člani Nadzornega odbora imajo pravico sodelovati pri delu vseh organov upravljanja. Za svoje delo je Nadzorni odbor odgovoren Skupščini.

David Pungartnik
David Pungartnik

Predsednik

Ivica Kotnik
Ivica Kotnik

Članica

Anže Aber
Anže Aber

Član

Disciplinsko komisijo sestavljajo predsednik, dva člana in dva namestnika, ki jih izvoli skupščina. Disciplinska komisija odloča o disciplinskih prekrških in drugih sporih ter izreka ukrepe. Veljavno sklepa v senatu treh članov. Odločitev je sprejeta, če zanjo glasuje večina članov senata. Disciplinska komisija vodi postopek in sprejema svojo odločitev v skladu s pravilnikom, ki ureja disciplinski postopek. Pravilnik mora biti sprejet v roku treh mesecev. Zoper sklep disciplinske komisije ima PGD pravico pritožbe na skupščino, kot prvo stopenjski organ. Za svoje delo je disciplinska komisija odgovorna skupščini.

Boštjan Klemenc
Boštjan Klemenc

Predsednik

Jaka Bricman
Jaka Bricman

Član

Tadej Štalekar
Tadej Štalekar

Član

Franc Gašper
Franc Gašper

Namestnik člana

Danilo Podjavoršek
Danilo Podjavoršek

Namestnik člana